IST Functional Analysis (2017)

Venue: Bhaskaracharya Pratishthana, Pune
Date:  23 rd Oct to 4th Nov, 2017

 

  Convener(s)
Name: Vinayak Sholapurkar
Mailing Address: Sir Parashurambhau College, Pune
Email:  vmshola at gmail.com

participants  have to arrange for their own travel.