IST Fourier Analysis (2016)

Venue: Bhaskaracharya Pratishthana, Pune
Date:   14th - 26th Nov, 2016

 

  Convener(s)
Name: Vinayak Sholapurkar
Mailing Address: Sir Parashurambhau College, Pune
Email: bhaskaraprim at gmail.com